VAT

(podatek)
Synonimy: podatek VAT

Edufinanse (4)