Podaż pieniądza

Podaż pieniądza – ilość pieniądza w gospodarce; obejmuje zarówno gotówkę, jak i wkłady oszczędnościowe i terminowe, a także wysoce płynne aktywa finansowe.

Z podażą pieniądza wiąże się pojęcie agregatów pieniężnych, definiujących różne rodzaje podaży pieniądza, w zależności od ich płynności:

Reklama

M0 (baza monetarna) - suma gotówki w obiegu pozabankowym i środków złożonych przez banki komercyjne w banku centralnym.

M1 (zasób środka płatniczego) - suma gotówki w obiegu pozabankowym i środków złożonych w bankach na rachunkach bieżących (płatnych na żądanie).

M2 - obejmuje M1 i krótkoterminowe (do 2 lat) zobowiązania banków wobec klientów spoza sektora bankowego (w tym depozyty).

M3 - obejmuje M2 oraz operacje z przyrzeczeniem odkupu i emitowane przez banki papiery wartościowe o terminie zapadalności nieprzekraczającym 2 lat.

 

Dowiedz się więcej na temat: podaż | pieniądz

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy