Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych – jest to segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się transakcji kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych.

Najpopularniejszym rodzajem papierów wartościowych są akcje oraz obligacje. Jednak do papierów wartościowych zaliczamy również weksle, czeki, bony skarbowe, listy zastawne, listy hipoteczne czy certyfikaty inwestycyjne. Obrót papierami wartościowymi odbywa się m.in. na giełdach papierów wartościowych, w Polsce jest to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy