Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Co robić?

W sporze z dużą instytucją finansową nie jesteśmy osamotnieni i skazani na samodzielną walkę. Możemy szukać pomocy m.in. u Rzecznika Finansowego, a w ostateczności domagać się swoich praw w sądzie.

Na co skarżą się ubezpieczeni?

W 2017 r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło 14 356 wniosków zgłaszanych z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Najliczniejsza grupa dotyczyła tych komunikacyjnych - 5071 wniosków, co stanowiło 34,3 proc. wszystkich zgłoszeń. Wśród nich zaś największa część to ubezpieczenia OC - 3891 wniosków - wynika z sprawozdania z działalności za miniony rok przygotowanego przez Rzecznika Finansowego. Na co głównie skarżą się klienci?

Reklama

Wnioskodawcy w zakresie tej grupy ubezpieczeń skarżyli się przede wszystkim na: całkowitą odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie; odmowę uznania części roszczenia; opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń; utrudnienia w udostępnianiu akt szkody; brak wyczerpujących uzasadnień dla przyjmowanych przez ZU stanowisk, zarówno, gdy dotyczyły one odmowy uznania roszczenia, jak i wysokości ustalonego odszkodowania lub świadczenia.

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych zgłaszano również uwagi odnośnie do sposobu likwidacji szkody. Wskazywano, że ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. uzyskania pełnej rekompensaty za najem pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, i wiele innych (szerzej na ten temat w Sprawozdaniu z działalności Rzecznika Finansowego za 2017 r. pod adresem: https://rf.gov.pl/files/22778__5316__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2017_r_.pdf).

Problemy z wypłatą odszkodowania?

Co robić w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa zaniża wartość ubezpieczenia lub odmawia należnej wypłaty? Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie się do ubezpieczyciela i odwołanie się od podjętej decyzji. Warto ustosunkować się do pisma otrzymanego od firmy, wyraźnie napisać z czym się nie zgadzamy i odpowiednio to uzasadnić. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na pismo w terminie 30 dni. Jeśli pomimo odwołania firma wciąż pozostaje przy swojej decyzji - nie warto się poddawać.

Na rynku funkcjonują instytucje, które mogą w imieniu poszkodowanego podjąć interwencję. To drugi krok, czyli zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego z prośbą o podjęcie działań. Może on zareagować w sytuacji, gdy klient skorzystał już z prawa do odwołania (postępowanie reklamacyjne). Niezbędne będzie zatem udostępnienie rzecznikowi dokumentacji i korespondencji.

Trzeci krok, jeśli wcześniejsze nie przyniosły efektów, to próba rozwiązania sporu na drodze pozasądowej, tj. mediacji. W tym celu także Rzecznik Finansowy może pomóc, występując jako mediator i próbując wypracować taki scenariusz, który zadowoli każdą ze stron. Czwartym krokiem jest natomiast wejście na drogę sądową. Pozew składa się w sądzie cywilnym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odszkodowania (do 3 lat od zdarzenia objętego ubezpieczeniem).

Ubezpieczenie warto mieć

Pomimo niekiedy pojawiających się problemów z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela - nie warto rezygnować z tego typu produktów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że na rynku jest bardzo dużo różnorodnych ubezpieczeń, a to powoduje, że często nie do końca świadomie wybieramy te, które nie chronią nas w zadowalającym nas stopniu, a niekiedy nawet decydujemy się na rozwiązania, których w ogóle nie potrzebujemy. Mało tego zarówno umowa, jak i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są spisane językiem trudnym, a od podstawowych zasad ubezpieczyciel stosuje wiele wyjątków, co dodatkowo komplikuje sprawę. Niekiedy problemy na linii ubezpieczyciel-klient wynikają właśnie z niezrozumienia produktu, jego niewłaściwego doboru do potrzeb i konkretnych sytuacji, itp. Pamiętajmy jednak, że skomplikowany język nie zwalnia nas z obowiązku dokładnego zapoznania się z OWU.

W przypadku ubezpieczenia celem jest transfer bądź ograniczenie ryzyka (przez ubezpieczyciela). Dla przykładu ubezpieczenie na życie i dożycie uruchamiają wypłatę pieniędzy tylko w przypadku zajścia konkretnego zdarzenia. W ubezpieczeniu na życie jest to śmierć ubezpieczonego, co skutkuje wypłatą świadczenia uposażonemu. W przypadku ubezpieczenia na dożycie jest to osiągnięcie przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 65 r.ż.) lub spełnienie się innego warunku zawartego w umowie (http://www.edufinanse.pl/moje-finanse/news-dziedziczenie-inwestycji-i-oszczednosci,nId,2590800).

Poza ubezpieczeniami osobowymi warto rozważyć wybór też tych majątkowych, które chronią nasz majątek, jak mieszkanie lub samochód. Ubezpieczenie autocasco (AC) dobrze mieć, zwłaszcza, że na drogach ruch jest coraz większy, a wraz z nim ryzyko zdarzenia drogowego rośnie. Ubezpieczmy mieszkanie bądź dom przed zalaniem, pożarem lub włamaniem.

Dobrze jest także ubezpieczyć się podczas podróży, w tym na przykład zagranicznej lub gdy w trakcie wypoczynku będziemy uprawiać sporty kontuzjogenne lub ekstremalne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji i zagrożeń, dlatego dobrze jest ograniczyć ryzyko i zabezpieczyć się na wszelki wypadek.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Przed podpisaniem umowy najpierw dokładnie przeanalizujmy OWU i warunki ubezpieczenia, zwracając uwagę na takie aspekty jak suma ubezpieczenia (kwota, jaką otrzymają bliscy w przypadku spełnienia się warunku w umowie ubezpieczeniowej, np. śmierć), okres ubezpieczenia, wyłączenia i sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnych pieniędzy. Istotne parametry polisy ubezpieczeniowej to:

  1. Suma ubezpieczenia (SU) - pieniądze, jakie otrzymają bliscy po śmierci ubezpieczonego. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka, dlatego jej wysokość należy ocenić w rozsądny sposób. Z jednej strony, zbyt niska SU nie pozwoli utrzymać rodzinie poziomu życia po śmierci ubezpieczonego, z drugiej - zbyt wysoka może stanowić nadmierne obciążenie dla domowego budżetu i w końcu skutkować brakiem regularnego opłacania składek.
  2. Czas (okres) ubezpieczenia - czas trwania zobowiązania. Im jest dłuższy, tym wyższa wysokość składki. W celu prawidłowego określenia okresu ubezpieczenia trzeba określić cel, dla którego w ogóle decydujemy się na tego typu produkt. Czy potrzebujemy ubezpieczenia w momencie, gdy dzieci są już dorosłe i utrzymują się samodzielnie? Czy raczej ze względu na to, że dzieci są małe, a śmierć jednego z rodziców skutkowałaby istotnym pogorszeniem jakości życia całej rodziny.

Śmierć to trudny temat. Dobrze jednak w rozmowie z najbliższymi zastanowić się, jakie ubezpieczenie będzie najlepszym wyborem, biorąc pod uwagę sytuację w rodzinie, wysokość dochodów, wiek i liczbę dzieci.

Zamiast ubezpieczenia inwestycja?

Nie zawsze zakup ubezpieczenia osobowego jest najlepszym rozwiązaniem (np. nie mamy rodziny). Alternatywą jest oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy. Poszukujemy zatem możliwości na wypracowanie dodatniej stopy zwrotu (zysk) w wyniku doboru odpowiednich produktów inwestycyjnych. Możemy inwestować pieniądze samodzielnie lub korzystać z usług wyspecjalizowanych instytucji, jak fundusze inwestycyjne. Na rynku mamy natomiast wybór między prostymi i bezpiecznymi sposobami na pomnażanie kapitału (lokata, rachunek oszczędnościowy), jak i bardziej skomplikowanymi i ryzykownymi (akcje, fundusze). Pamiętajmy, że czym większa stopa zwrotu, tym większe ryzyko straty.

Jeśli planujemy zaś odkładać kapitał w długim terminie, to warto rozważyć skorzystanie z produktów, które ten proces będą dodatkowo wspierać, np. oferując ulgi i zwolnienia z podatków, jak Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego.

Przede wszystkim pamiętajmy, że poruszanie się w świecie produktów finansowych nie jest tak trudne jak się wydaje, chociaż początki mogą być niezrozumiałe. Warto poświecić trochę czasu i zgłębić świat finansów.

Kw

Dowiedz się więcej na temat: inwestycje | ubezpieczenie na życie

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy