Obligacje sprzedasz też przed terminem wykupu

Obligacje skarbowe to sposób na oszczędzanie i budowanie kapitału w krótkim, średnim, jak i długim terminie. W razie konieczności mamy także możliwość uwolnienia zamrożonych w inwestycji pieniędzy, chociaż będzie się to wiązać z poniesieniem dodatkowej opłaty likwidacyjnej.

Dostępne w Polsce obligacje Skarbu Państwa kupić można z okresem zapadalności na trzy miesiące, dwa, trzy, cztery i dziesięć lat. Dla beneficjentów programu Rodzina 500+ dostępne są także specjalne edycje Rodzinnych Obligacji Skarbowych na 6 lat (Rodzinne Obligacje Sześcioletnie - ROS) i 12 lat (Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie - ROD). Tym samym, w zależności od potrzeb oszczędzającego i preferowanego przez niego sposobu na odkładanie kapitału, oferta Skarbu Państwa może stanowić ciekawe uzupełnienie portfela inwestycyjnego i sposób na oszczędzanie przy niewielkim ryzyku. W razie konieczności wcześniejszego sięgnięcia po zainwestowane pieniądze mamy taką możliwość. W zależności od rodzaju obligacji będzie to jednak wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów opłaty likwidacyjnej. Przyjrzyjmy się jak to wygląda w praktyce.

Reklama

Warunki wcześniejszego zakończenia oszczędzania zawarte są w warunkach emisji danej serii obligacji lub na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.

Obligacje dla każdego

Trzymiesięczne obligacje to produkt dla osób, które chwilowo mają wolną gotówkę, ale wiedzą, że niedługo będą tych pieniędzy potrzebować. W tym celu, by środki nie leżały bezczynnie na rachunku mogą skorzystać z oferty trzymiesięcznych papierów dłużnych, które oferują oprocentowanie zbliżone do krótkoterminowych lokat bankowych.

Dla osób, które szukają sposobu na odkładanie kapitału w dłuższym terminie dostępne są dwuletnie obligacje SP o stałym oprocentowaniu i rocznej kapitalizacji. Ze względu na stałe oprocentowanie w całym okresie trwania obligacji już na początku wiemy dokładnie jakie przepływy pieniężne otrzymamy z inwestycji. Oczywiście trzeba pamiętać, że na koniec okresu odsetki zostaną pomniejszone o należny podatek (chyba że oszczędzamy w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego - o czym później).

Trzyletnie obligacje oferują zmienne oprocentowanie i kapitalizację półroczną. W przypadku zmiany stóp procentowych także oprocentowanie posiadanych dłużnych papierów wartościowych ulegnie zmianie: wzrośnie jeśli stopy procentowe będą podniesione i spadnie jeśli dojdzie do ich obniżki. Pod uwagę bierzemy WIBOR 6M (WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom; jest to też podstawowa stawka procentowa dla wielu produktów dostępnych na rynku, tak kredytowych, jak i oszczędnościowych).

Czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje SP to natomiast sposób na odkładanie pieniędzy w dłuższych terminach: na emeryturę lub przyszłość dzieci. Obligacje te są indeksowane inflacją (wysokość wypłacanych odsetek od wartości nominalnej obligacji zależna jest od marży i poziomu inflacji w gospodarce), co powoduje, że przepływy pieniężne nie zostaną uszczuplone przez rosnącą inflację. Jest to rozwiązanie korzystne o tyle, że inwestycja rozpisana jest na lata, a tym samym prawdopodobieństwo zmian rynkowych w przeciągu kilku lat jest znacznie większe, niż przy inwestycji krótkoterminowej, np. na trzy miesiące bądź dwa lata.

Wcześniejszy wykup jest możliwy

Kupując obligacje wieloletnie nie zakładamy, że będziemy musieli do tych pieniędzy sięgnąć wcześniej niż przed ich wykupem. Tym niemniej niekiedy jest konieczne. Jeśli nie mamy innych oszczędności, np. na czarną godzinę (swoją drogą dobrze jest taki fundusz awaryjny stworzyć, co pozwoli uniknąć w wielu sytuacjach potrzeby zrywania długoterminowych lokat, wykupu przedterminowego obligacji czy sprzedaży papierów wartościowych (akcji) lub jednostek uczestnictwa na rynku, co niekiedy może następować po cenie niższej niż zakładaliśmy), nie pozostaje nam niekiedy nic innego jak spieniężyć posiadane długoterminowe produkty finansowe. W przypadku obligacji SP mamy taką możliwość, ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

W przypadku wcześniejszego wykupu 3-miesieczych obligacji wystarczy złożyć dyspozycję (w terminie 7 dni od dnia zakupu, ale nie później niż 20 dni przed kalendarzowym dniem ich wykupu). Klient otrzyma wpłacone środki w pełnej wysokości (wartość nominalną obligacji, tj. 100 zł), ale naliczone odsetki przepadną. To tak, jakby pieniądze w ogóle nie pracowały na siebie.

Dyspozycję można złożyć telefonicznie, przez internet lub w oddziałach uprawnionego banku. Wypłata następuje pięć dni po złożeniu dyspozycji.

Podobnie jak przy obligacjach 3-miesięcznych, także w przypadku tych o dłuższym terminie zapadalności (wykupu) można złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu. Pieniądze można wycofać od siódmego dnia po zakupie, ale nie później niż miesiąc przed kalendarzowym wykupem. Odsetki są naliczane do piątego dnia od złożenia dyspozycji (wtedy też następuje wypłata).

Za każdą obligację, która ma zostać umorzona przed terminem (nie trzeba zwracać wszystkich), zostanie pobrana opłata, która pomniejszy wysokość narosłych odsetek. Zostaną więc pomniejszone one nie tylko o należny podatek (19 proc.), ale też opłatę wskazaną w liście emisyjnym dla danej serii obligacji. Dla 2-, 3- i 4-letnich obligacji o wartości 100 zł każda - jest to 0,70 zł. Dla 10-letnich obligacji, których wartość nominalna to również 100 zł będą to dwa złote. Co się dzieje w przypadku, gdy wysokość odsetek nie wystarcza na pokrycie kosztów likwidacyjnych? Bez obaw! Opłata jest pobierana do wysokości narosłych odsetek. Kapitał początkowy nie zostanie zatem naruszony.

Umorzenie papierów wartościowych nie jest jednak jedynym rozwiązaniem. Można je odsprzedać innemu nabywcy na podstawie umowy cywilno-prawnej (sprzedaż obligacji skarbowych zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych). Trzeba jednak znaleźć kogoś, kto odkupi od nas obligacje. Jeśli mamy chętnego i chcemy sprzedać obligacje skarbowe na podstawie umowy cywilno-prawnej, powinniśmy w tym celu udać się do jednego z Punktów Sprzedaży Obligacji i przedstawić umowę (muszą być obecne obie strony, tj. sprzedający i kupujący). Warto pamiętać, że umowa sprzedaży potwierdzona notarialnie, pozwala na obecność jedynie kupującego.

Oszczędzaj długoterminowo

W obligacje SP można inwestować długoterminowo, np. na emeryturę. W tym celu możemy cyklicznie nabywać kolejne serie obligacji SP o różnym terminie wykupu. Dobrze jednak kolejne decyzje inwestycyjne podeprzeć analizą rynku i stanu gospodarki (w tym cyklu inwestycyjnego, w którym obecnie się znajdujemy i prognoz odnośnie do zmian poziomu stóp procentowych). Pozwoli nam to lepiej zarządzać portfelem i dopasować jego strukturę do rynkowej sytuacji.

Co przemawia za długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu obligacji SP? Będą to co najmniej dwa czynniki. Po pierwsze możliwość zamiany, tj. zakup obligacji nowej emisji po niższej cenie. Zamiast wypłacać środki wraz z naliczonymi odsetkami, możemy zdecydować się na kontynuację oszczędzania przy wykorzystaniu danego typu obligacji (wtedy data wykupu starych obligacji jest automatycznie datą nabycia nowych obligacji). Wiąże się najczęściej z dodatkowym zyskiem, gdyż obligacje nowej serii nabywamy z dyskontem w wysokości 0,10 zł dla każdej obligacji. Kupujemy taniej (poniżej ceny nominalnej), czyli już na wstępie nasza stopa zwrotu powiększa się (wykup następuje po cenie nominalnej, tj. 100 zł).

Po drugie, wykorzystując obligacje można oszczędzać w ramach IKE-Obligacje, nabywając dłużne papiery wartościowe do wysokości limitu dla danego roku. W 2018 r. jest to 13 329 zł.

Środki zebrane w IKE można - bez podatku od zysków kapitałowych - wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego, a w przypadku śmierci oszczędzającego są one dziedziczone. Kapitał zgromadzony w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru jest własnością oszczędzających i dlatego po ich śmierci podlega przekazaniu najbliższym w oparciu o ostatnią wolę zmarłego lub dziedziczenie ustawowe (więcej o dziedziczeniu oszczędności przeczytasz TU - http://www.edufinanse.pl/moje-finanse/news-dziedziczenie-inwestycji-i-oszczednosci,nId,2590800 ).  

mk

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy