Czy na lokacie bankowej można oszczędzać długoterminowo?

Lokaty bankowe to jedne z najbezpieczniejszych form oszczędzania dostępnych na rynku finansowym. Środki zgromadzone w bankach w formie lokat (tzw. depozytów) są bowiem chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W razie upadłości banku BFG wypłaci klientom ich oszczędności do równowartości w złotych 100 tys. euro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie wypłaty muszą być dokonywane w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Lokatę bankową zakłada się naprawdę szybko. Nie jest to także zbyt skomplikowane. W dobie prężnego rozwoju bankowości internetowej i mobilnej założenie lokaty nie wymaga wychodzenia z domu. Wszystko można zrobić w kilku krokach. Po autoryzacji, np. kodem SMS, lokata zostanie otwarta. Zaletą tej formy oszczędzania jest ponadto szybki dostęp do pieniędzy i klarowne, znane już na początku przyszłe przepływy pieniężne. Czy na lokacie można oszczędzać długoterminowo?

Zysk, a czas trwania lokaty

Reklama

Na wielkość zysku z lokaty mają wpływ przede wszystkim: wysokość nominalnego oprocentowania lokaty, rodzaj kapitalizacji i okres, na który lokata jest otwierana. W sposób pośredni na zysk z lokaty mają wpływ także inne czynniki, takie jak inflacja czy podatek od zysków kapitałowych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce:

  • Oprocentowanie (nominalne) - jest wyrażane w skali roku, może być stałe lub zmienne; w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym oprocentowanie jest uzależnione od zmian podstawowych stóp procentowych NBP (poziom tych stóp jest w Polsce ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej), w szczególności od stopy referencyjnej, oraz od uwarunkowań rynkowych i tendencji zachodzących w gospodarce. W sytuacji spadku stóp procentowych banki obniżają oprocentowanie lokat, analogicznie - w sytuacji podwyżki stóp banki mogą podnieść oprocentowanie oferowanych lokat (nie zawsze jednak tak się dzieje, ponieważ dla banków oznaczałoby to spadek przychodów).
  • Kapitalizacja to nic innego jak sposób naliczania odsetek od powierzonego bankowi kapitału. Spotykane są produkty z kapitalizacją roczną (naliczenie odsetek następuje po 12 miesiącach od założenia lokaty), półroczną, kwartalną itd. Często jednak przepływy pieniężne z lokaty są realizowane dopiero na koniec okresu trwania lokaty.
  • Czas, czyli na ile miesięcy/lat otwierana jest lokata. Na rynku dostępne są produkty o zróżnicowanym horyzoncie czasowym. Miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne - to te najczęściej spotykane. Można znaleźć także lokaty na dłuższy termin, np. dwa-trzy lata. Warto, aby odsetki z lokaty były dopisywane do kapitału początkowego. Dzięki temu nie tylko nasze oszczędności, ale również odsetki będą pracować. Czas ma znaczenie. Tak samo jak rodzaj kapitalizacji (im częstsza kapitalizacja, tym większy przepływ pieniężny osiągniemy na koniec okresu trwania lokaty).

Zysk z lokaty a inflacja

Na wielkość zysku z lokaty mają wpływ także inne czynniki, tj. inflacja i podatek od zysków kapitałowych.

  • Inflacja to - najprościej tłumacząc - proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem jej występowania jest spadek siły nabywczej pieniądza, tzn. że z czasem za tę samą kwotę jesteśmy w stanie kupić coraz mniej. Z tego też powodu odkładanie pieniędzy w skarpecie się nie sprawdza, bo rozwiązanie to nie chroni oszczędności przed utratą ich wartości. Trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej natomiast może pomóc utrzymać wartość pieniądza w czasie. Faktycznie zatem, chociaż na tradycyjnej lokacie trudno osiągnąć wysoką stopę zwrotu, to jednak nie tracimy. Uwaga - możliwa jest jednak sytuacja, w której rzeczywiste oprocentowanie lokaty będzie ujemne. Stanie się tak w przypadku, gdy nominalne oprocentowanie lokaty będzie mniejsze niż stopa inflacji.
  • Podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19 proc. także ma wpływ na zysk z lokaty. Naliczany jest on automatycznie przez bank, tym samym deponent nie musi samodzielnie odprowadzać tego podatku.

Długoterminowe oszczędzanie

Lokaty bankowe, choć nie są wysoko oprocentowanie, stanowią bezpieczną formę oszczędzania. Po pierwsze pomagają wypracować nawyk systematycznego odkładania pieniędzy. Po drugie to dobry sposób, by raz odłożonych pieniędzy nie wydać. Wprawdzie zerwać lokatę można praktycznie w dowolnym momencie (godząc się na utratę odsetek), ale czym bliżej do końca trwania, tym trudniej sięgnąć po pieniądze. Po trzecie, na lokacie można systematycznie odkładać nawet niewielkie kwoty. Większość banków daje możliwość otwarcia lokaty już od 1000 zł. Niektóre produkty pozwalają na dopłatę środków (np. co miesiąc), inne zaś na automatyczne, ponowne otwarcie na ten sam okres (warto pamiętać, że warunki mogą się zmienić). Po czwarte, regularne odkładanie oszczędności na lokacie (wraz z odsetkami) pozwala w bezpieczny sposób pomnażać kapitał.

Podsumowując, lokata bankowa to nie tylko bezpieczny sposób na osiągnięcie pewnego zysku, ale także pierwszy krok do podjęcia decyzji o regularnym oszczędzaniu na przyszłość.

pn

Dowiedz się więcej na temat: inflacja | podatek | lokata bankowa | oszczędności

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy