Kredyt konsumpcyjny czy konsumencki?

Te dwa pojęcia brzmią podobnie i często są używane zamiennie, jednak mają inne znaczenie. Poniżej przedstawiamy oba terminy.

Pojęcie "kredyt konsumencki" zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Termin ten oznacza umowę o kredyt, która spełnia kryteria określone w tym akcie prawnym. W szczególności jest to umowa o kredyt, którego wartość nie przekracza 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie obcej) i jest on udzielany na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Reklama

Pojęcie kredytu konsumenckiego jest dosyć szerokie, obejmuje bowiem:

  • umowę o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowę pożyczki - pod pojęciem kredytu konsumenckiego należy rozumieć nie tylko umowę kredytową podpisaną z bankiem, ale także umowę pożyczki zawartą ze SKOK-iem lub firmą pożyczkową, a nawet niektóre umowy sprzedaży ratalnej (to jednak raczej rzadko spotykana sytuacja, bo takie umowy mają najczęściej formę umowy kredytowej zawartej między klientem sklepu i bankiem, a jedynie za pośrednictwem organizatora takiej sprzedaży, czyli sklepu),
  • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  • umowę o kredyt odnawialny.

Kredytem konsumenckim nie będzie natomiast m.in. umowa o kredyt udzielany z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku (np. kredyt z dofinansowaniem do zakupu mieszkania), a także jeśli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania (np. sprzedaż ratalna w formie tzw. rat 0 proc.). W odniesieniu do niektórych rodzajów kredytów stosuje się tylko część przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to m.in. kredytów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Warto podkreślić, że osoba fizyczna, która zaciągnęła kredyt konsumencki, ma prawo w każdym czasie trwania umowy spłacić całość lub część zobowiązania przed terminem. Może ona ponadto odstąpić od umowy w okresie do 14 dni od jej podpisania, bez podania przyczyny, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów za wyjątkiem odsetek naliczonych od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

...czy konsumpcyjny?

Inaczej niż w przypadku terminu "kredyt konsumencki", pojęcie "kredyt konsumpcyjny" nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie. Nie jest zatem określona także maksymalna wartość takiego kredytu. Termin "kredyt konsumpcyjny" odnosi się do kredytów udzielanych wyłącznie przez banki i obejmuje kredyty w rachunku bieżącym, kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych, kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej oraz inne kredyty udzielane osobom fizycznym.

W praktyce wiele udzielanych przez banki kredytów jest zarówno "konsumencka", jak i "konsumpcyjna" jednocześnie.

Dowiedz się więcej na temat: Bank | odsetki
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy