Kupon z obligacji: o co w tym chodzi?

Przyjrzyjmy się obligacjom emitowanym przez Skarb Państwa, czyli obligacjom skarbowym. Na rynku można znaleźć ich kilka rodzajów. Różnica zawiera się przede wszystkim w konstrukcji przepływów finansowych od emitenta do inwestora. Przeanalizujmy zatem czym jest kupon obligacji i jak działa.

Obligacja kuponowa to nic innego jak instrument dłużny, z którego inwestor otrzymuje przepływy m.in. w postaci cyklicznie wypłacanych odsetek. To swego rodzaju element wynagrodzenia za to, że zdecydował się pożyczyć pieniądze emitentowi na określony czas. W omawianym przykładzie państwu.

Reklama

Inwestor akceptuje zatem ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji. Czym jest to ryzyko wyższe, tym wyższa rentowność obligacji (wspomniane wynagrodzenie). W przypadku obligacji skarbowych jest ono relatywnie niskie.

Nominalnie i w skali roku

Jak rozumieć wysokość oprocentowania? Najczęściej oprocentowanie jest podawane w stosunku rocznym. Określa ono jakiej części ceny nominalnej obligacji odpowiadają kupony, które cyklicznie będą wypłacane obligatariuszowi (osobie, która kupiła obligacje). Jeśli kupony są wypłacane raz w roku, a oprocentowanie obligacji wynosi 3 proc., to ze 100 zł na koniec tego okresu otrzymamy 3 zł. Jeśli dwa razy w roku, to każdy z transferów pieniężnych będzie opiewać na 1,5 zł. Jeśli kwartalnie... Łatwo to policzyć dzieląc oprocentowanie na ilość okresów, czyli w tym przypadku cztery i mnożąc przez cenę nominalną obligacji. Otrzymamy zatem cztery przelewy w wysokości 0,75 zł każdy.

Oprocentowanie stałe...

...oznacza, że przez cały okres inwestycji, tj. aż do wykupu, wysokość wypłacanych odsetek będzie taka sama (nominalnie). Przykładowo, w obligacji 2-letniej Skarbu Państwa zastosowano oprocentowanie stałe 2,10 proc., a odsetki wypłacane są raz w roku. Tym samym inwestując 100 zł, po roku otrzymujemy 2,1 zł. Trzeba jednak pamiętać, że po uwzględnieniu inflacji - realny zysk inwestora może być mniejszy.

Oprocentowanie zmienne

Ceny obligacji ze zmienną wysokością wypłacanego kuponu w mniejszym stopniu zależą od poziomu rynkowych stóp procentowych. Jeśli stopy te spadają/rosną, to spada/rośnie oprocentowanie. W zależności od konstrukcji obligacji spotkać się można z oprocentowaniem zmiennym opartym albo na stawce referencyjnej WIBOR, albo na stopie inflacji (tj. obligacje indeksowane inflacją). Jak to działa?

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu wariantowi. Obligacje SP oferowane są m.in. na 3 lata ze zmiennym oprocentowaniem (zależnym od WIBOR). Odsetki wypłacane są co pół roku. Z tego też powodu brany jest pod uwagę poziom WIBOR 6M. Obecnie jego wartość oscyluje wokół 1,81. Jeśli wzrośnie to z uwagi na przyjęty w obligacji mnożnik (1,00 x WIBOR 6M) analogicznie wzrośnie oprocentowanie obligacji. Jeśli WIBOR 6M spadnie, wypłacany będzie mniejszy kupon.

Drugi rodzaj obligacji oferowanych przez SP oparty został na inflacji. Dla przykładu 10-letnie obligacje SP oferują zmienne oprocentowanie (indeksowane inflacją). Do wyliczenia wysokości kuponu przyjęto formułę stopa inflacji plus marża (w tym przypadku 1,50 proc.), która jest stała w całym okresie. W ostatnich dwóch latach mieliśmy do czynienia z ujemną inflacją (deflacją, czyli spadkiem cen w gospodarce). W takiej sytuacji oprocentowanie obligacji równe jest wysokości marży. Wraz ze wzrostem inflacji, rośnie oprocentowanie omawianych obligacji.

Sposób wypłaty odsetek jest w perspektywie wieloletniej inwestycji bardzo ważny. Im częściej są one wypłacane (a następnie reinwestowane), tym większy zysk inwestora, a to za sprawą procentu składanego. W dużym uproszczeniu działa to tak, że czym częściej księgowane są wypłaty z zainwestowanego kapitału, tym więcej pieniędzy pracuje w kolejnym czasie.

wd

Dowiedz się więcej na temat: obligacje | kupon | WIBOR | obligacje skarbowe

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy