Jak wybierać fundusz inwestycyjny?

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego nie jest zadaniem prostym. Zakładając jednak, że inwestycja w tytuły uczestnictwa funduszu prawdopodobnie jest decyzją na lata, warto dobrze się przygotować do jej podjęcia.

W przypadku funduszy otwartych warto w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. Znajdziemy tam podstawowe dane m.in. na temat celów i polityki inwestycyjnej funduszu, profilu zysku i ryzyka oraz opłat. W przypadku funduszy zamkniętych podstawowe dane znajdziemy w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Reklama

Jeśli mamy więcej czasu możemy przeczytać bardziej obszerne dokumenty, np. statut danego funduszu inwestycyjnego. Są tam zawarte m.in. dokładne informacje na temat praw i obowiązków uczestników funduszu. Jest tam mowa o możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu, w tym uczestnictwa inwestorów w jego organach (radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników).

Jest to jednak opcja dla doświadczonych inwestorów i raczej mało prawdopodobne, by ci początkujący próbowali z tego prawa skorzystać. Bardzo ważne jest również, aby zapoznać się z zasadami zbywania i odkupywania przez fundusz jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych) albo zasadami dokonywania zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich wykupu (w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych).

Od funduszu otwartego (FIO) kupujemy jednostki uczestnictwa.

Warto pamiętać, że fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zawsze istnieje ryzyko, że fundusz popełni "błąd" przy doborze swoich lokat, a my stracimy część albo nawet całość zainwestowanych pieniędzy. Jeśli decydujemy się na agresywny fundusz akcji spółek z krajów rozwijających się, to powinniśmy mieć na uwadze, że ryzyko inwestycji jest znacznie wyższe, niż np. w przypadku funduszy dywidendowych spółek z krajów rozwiniętych notowanych na np. giełdzie nowojorskiej. Zastanów się jak duże ryzyko możesz podjąć, z jaką (ewentualną) stratą będziesz w stanie się pogodzić. Jeżeli duże wahania cen tytułów uczestnictwa są dla ciebie nieakceptowalne, fundusz inwestujący środki w ryzykowne instrumenty nie będzie dla ciebie odpowiedni.

Przed zakupem należy zapoznać się z opłatami, jakie będziemy ponosić jako uczestnicy funduszu. Warto pamiętać, że opłata za zarządzanie funduszem jest pobierana przez cały okres trwania inwestycji, bez względu na to, czy fundusz odnotowuje zysk czy stratę. Co do zasady fundusze agresywne będą miały wyższe koszty zarządzania, niż fundusze bezpieczne. Trzeba poznać również wysokość opłat manipulacyjnych, tj. koszty nabycia/zbycia tytułów uczestnictwa. Przed wyborem konkretnego funduszu nie warto przykładać dużej wagi do historycznych wyników funduszu - wysokie stopy zwrotu uzyskane w przeszłości nie gwarantują sukcesów danego funduszu w przyszłości.

Nie mniej ważnym tematem jest czas na jaki dany fundusz został utworzony. Zdarza się, że jest to np. okres kilku lub kilkunastu lat.

Instytucje wspólnego inwestowania, np. przez swoją wielkość i znaczenie na rynku, czasami mają dostęp do instrumentów finansowych, które nie są przewidziane dla inwestorów indywidualnych. Mogą np. mieć dostęp do emisji niepublicznych.

am

Dowiedz się więcej na temat: fundusz inwestycyjny | inwestor | inwestowanie | FIO

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy